Πέστροφα φρέσκια

Καλλιέργεια πέστροφας

Η μονάδα μας παράγει τον δικό της γόνο
 Τα αυγά εκκολάπτονται υπό την επίβλεψη μας στο εκκολαπτήριο μας και αναπτύσσονται σε ελεγχόμενες συνθήκες έως ότου είναι έτοιμα για τη μετεγκατάσταση τους σε εξωτερικές δεξαμενές.
Εκτρέφονται για περίπου 10-12 μήνες στις δεξαμενές μας μέχρι να φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος.